Bộ môn hệ thống Thông tin kế toán

 12/09/2016  173

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 

1. CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM

1. Hệ thống thông tin kế toán

2. Kế toán quản trị

3. Kiểm soát nội bộ

4. Lập và phân tích Báo cáo tài chính

5. Kế toán máy

6. Kế toán chứng khoán

7. Thực hành Kế toán quản trị

2. THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

STT Học hàm, học vị Họ đệm tên Số điện thoại Email  Chức danh
1 TS Đỗ Thị Thu  Hằng 977.814.119 dohang.tueba@gmail.com TBM
2 TS Đỗ Thị Hồng  Hạnh 989.537.468 dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn PBM
3 ThS Hoàng Thị  Nguyệt  986.191.213 nguyet.0811@gmail.com  
4 ThS Nguyễn Thị Kim  Oanh  375.998.620 nguyenkimoanh87@gmail.com  
5 ThS Nguyễn Thị Hường  989.876.008 Huongtn0511@gmail.com  
6 ThS Vũ Thị  Hòa  979.439.563 minhhoa277@gmail.com BTLC Đoàn
7 ThS.NCS Đặng Thị  Dịu  978.977.629 diulady@gmail.com  
915.247.299
8 ThS Hoàng Mai  Phương 987.189.966 maiphuong@tueba.edu.vn  
9 ThS.NCS Dương Thanh  Tình  975.266.789 thanhtinhtueba@gmail.com TLHSSV
10 TS Trần Tuấn  Anh 977.813.119 tuananhtueba@gmail.com  
11 ThS An Thị  Thư  983.975.911 anthu@tueba.edu.vn KN
12 ThS Nguyễn Thị  Hồng 912.737.262 nguyenhong7980@gmail.com KN

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN