Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp

 26/10/2020  104

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số: 71/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 20  tháng  01 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD)

CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAMME):

CỬ NHÂN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (BACHELOR DEGREE IN CORPORATE ACCOUNTING)

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO (LEVEL OF EDUCATION):

ĐẠI HỌC (UNDERGRADUATE)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR):

KẾ TOÁN (ACCOUNTING)

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE):

7340301

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION):

CHÍNH QUY (FULL - TIME)

 

1.  Mục tiêu

1.1 Mục tiêu chung

            Đào tạo nguồn nhân lực kế toán có trình độ đại học cho các doanh nghiệp phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt ở khu vực miền núi phía bắc.

            1.2 Mục tiêu cụ thể

- MT1: Trang bị cho người học  kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về kế toán, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật  để học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kế toán, kiểm soát – kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp và trợ lý kiểm toán trong các tổ chức kiểm toán.

- MT 2: Người học phối hợp các kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi.

- MT3: Hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp kế toán, có khả năng chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức chuyên  môn  và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.

2.    Chuẩn đầu ra

      2.1. Kiến thức

- KT 1: Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội.

- KT 2: Phân tích kiến thức chuyên môn sâu để tạo nền tảng cho việc học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực kế toán, kiểm soát - kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp và trợ lý kiểm toán trong các tổ chức kiểm toán.

- KT 3: Ứng dụng kiến thức công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của công việc kế toán tại các doanh nghiệp.

- KT 4: Vận dụng kiến thức để lập kế hoạch, tổ chức quản lý và điều hành, giám sát quá trình hoạt động chuyên môn kế toán, kiểm soát – kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp.

2.2 Kỹ năng

- KN 1: Phân tích, tổ chức, quản lý, xử lý thông tin để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp và kiểm soát các rủi ro liên quan tới hoạt động kế toán trong các doanh nghiệp.

- KN 2: Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm trong lĩnh vực kế toán, kiểm soát – kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp.

- KN 3: Phản biện, phê phán, thực hiện các giải pháp thay thế, tham gia quản lý nhóm và đánh giá chất lượng công việc của nhóm hiệu quả; Quản lý thời gian và tổ chức công việc một cách khoa học.

- KN 4: Lập luận, sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức kinh tế, xã hội,…

- KN 5: Vận dụng ngoại ngữ để phục vụ công việc kế toán, kiểm soát – kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp.

2.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 - NT 1: Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kế toán tại các doanh nghiệp.

- NT 2: Tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp kế toán. Có tính chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng; Có ý thức bảo mật thông tin kế toán và tuân thủ pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp kế toán.

- NT 3: Dẫn dắt, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- NT 4: Tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, nghiên cứu và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để phát triển nghề nghiệp cá nhân; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ kế toán tại các doanh nghiệp.

- NT 5: Lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

3.1. Nhóm 1 - Nhân viên kế toán

Có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ chức khác; có thể đảm nhiệm các công việc như: kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu - chi phí, kế toán công nợ phải thu - phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế; triển vọng trong tương lai có thể trở thành kế toán trưởng, nhà quản lý quỹ, kiểm toán viên nội bộ.

3.2. Nhóm 2 - Chuyên viên phân tích và tư vấn

Có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp; có thể đảm nhận công việc trợ lý phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn về kế toán, thuế, tài chính.

3.3. Nhóm 3 - Trợ lý kiểm toán

Có khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán; có thể đảm nhận công việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các loại hình doanh nghiệp; Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng nhóm kiểm toán, kiểm toán viên cao cấp.

3.4. Nhóm 4 - Giảng viên, nghiên cứu viên

Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc: tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến kế toán, kiểm toán; trợ lý giảng dạy, giảng viên dạy các môn học có liên quan đến kế toán, kiểm toán; triển vọng trong tương lai có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN