Chương trình đào tạo Kế toán áp dụng cho k17

 03/05/2021  116
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc
   
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
                           
Ngành: Kế toán  Chuyên ngành: Kế toán 
Mã ngành:7340301 Thời gian đào tạo: 4 năm
                           
TT Mã HP Học phần Số TC Số tiết NĂM/ HỌC KỲ
LT TH I II III IV
    1 2 3 4 5 6 7 8
1. Phần Kiến thức đại cương  32                    
1 MLP132 Triết học Mác-Lênin  3 36 18 3              
2 MLE121 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 24 12   2            
3 SSO121 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 24 12       2        
4 HCM121 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24 12         2      
5 VCP121 Lịch sử Đảng CSVN 2 24 12           2    
6 LAW121 Pháp luật đại cương 2 24 12 2              
7 GIF131 Tin học đại cương  3 36 18   3            
8 PST131 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 36 18 3              
9 MAE131 Toán kinh tế 3 36 18   3            
10 ENG121 Tiếng Anh 1 2 24 12 2              
11 ENG122 Tiếng Anh 2 2 24 12   2            
12 ENG123 Tiếng Anh 3 2 24 12     2          
13 ENG124 Tiếng Anh 4 2 24 12       2        
14 ENG125 Tiếng Anh 5 2 24 12         2      
15 PHE011 Giáo dục thể chất 1 30 tiết     x              
16 PHE012 Giáo dục thể chất 2 30 tiết       x            
17 PHE013 Giáo dục thể chất 3 30 tiết         x          
18   Giáo dục quốc phòng 5 tuần         x          
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83                    
2.1 Kiến thức cơ sở ngành  30                    
  Bắt buộc  24                    
19 MIE231 Kinh tế vi mô 1 3 36 18 3              
20 MAE231 Kinh tế vĩ mô 1 3 36 18   3            
21 MAN231 Quản trị học (căn bản) 3 36 18 3              
22 FAM231 Tài chính - tiền tệ  3 36 18     3          
23 PSE231 Nguyên lý thống kê 3 36 18     3          
24 ACT231 Nguyên lý kế toán 3 36 18     3          
25 GEM231 Marketing căn bản 3 36 18   3            
26 BAU231 Kiểm toán căn bản 3 36 18       3        
  Tự chọn  6                    
    Tổ hợp 1 3         3          
27 ELA231 Luật Kinh tế (căn bản) 3 36 18                
28 HET231 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 36 18                
29 MAS331 Thương mại điện tử  3 36 18                
30 TPR231 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương  3 36 18                
    Tổ hợp 2 3           3        
31 ECO231 Kinh tế lượng 3 36 18                
32 SRM231 Phương pháp NCKH 3 36 18                
33 DED331 Soạn thảo các VB quản lý kinh tế 3 36 18                
2.2 Kiến thức ngành 24                    
  Bắt buộc  15                    
34 FIA331 Kế toán tài chính 1 3 36 18       3        
35 FIA332 Kế toán tài chính 2 3 36 18         3      
36  PAS331 Lập và phân tích báo cáo tài chính 3 36 18           3    
37 AOR331 Tổ chức công tác kế toán 3 36 18         3      
38 TAA331 Kế toán thuế 3 36 18         3      
  Tự chọn    9                    
    Tổ hợp 1             3        
39 IAC331 Kế toán quốc tế 3 36 18                
40  LAS331 Luật và chuẩn mực kế toán  3 36 18                
41 ALS331 Luật và chuẩn mực kiểm toán  3 36 18                
    Tổ hợp 2                 3    
42 PCA331 Thực hành kế toán trong DN 3 15 60                
43 PTA331 Thực hành kế toán thuế  3 15 60                
    Tổ hợp 3           3          
44 IBA331 Quản trị doanh nghiệp  3 36 18                
45 PUF331 Tài chính công 3 36 18                
46 SMK331 Thị trường chứng khoán 3 36 18                
47 CFI331 Tài chính doanh nghiệp  3 36 18                
2.3 Kiến thức chuyên ngành 27                    
  Bắt buộc  15                    
48 APO331 Kế toán Hành chính sự nghiệp 3 36 18         3      
49 FSA331 Kiểm toán BCTC 3 36 18             3  
50 MAA331 Kế toán quản trị 3 36 18         3      
51 CAC331 Kế toán máy  3 15 60           3    
52 BAA331 Kế toán ngân hàng  3 36 18           3    
  Tự chọn  12                    
    Tổ hợp 1                   3  
53 INS331 Kế toán bảo hiểm  3 36 18                
54 BAN331 Kiểm toán ngân hàng 3 36 18                
55 BCA331 Kế toán xây dựng cơ bản 3 36 18                
    Tổ hợp 2                   3  
56 CAS331 Kế toán thương mại dịch vụ 3 36 18                
57 STA331 Kế toán chứng khoán 3 36 18                
    Tổ hợp 3                   3  
58 AIS331 Hệ thống thông tin kế toán  3 36 18                
59 ACF331 Kế toán công ty  3 36 18                
    Tổ hợp 4                   3  
60 PRA331 Thực hành Kiểm toán BCTC 3 15 60                
61 APP331 Thực hành kế toán HCSN 3 15 60                
62 PMA331 Thực hành kế toán quản trị 3 15 60                
2.4 ICA321 Thực tập môn học ngành Kế toán 2               2    
2.5 IAC441 Thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán 4                   4
2.6 DAC964 Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán 6                   6
    Tổ hợp 1                      
63 INA331 Kiểm toán nội bộ 3 36 18                
64 INC331 Kiểm soát nội bộ  3 36 18                
65 MAC331 Kiểm soát quản lý 3 36 18                
    Tổ hợp 2                      
66 BAC331 Kế toán ngân sách 3 36 18                
67 SEA331 Kế toán DN vừa và nhỏ 3 36 18                
Tổng tín chỉ toàn khóa  125     16 16 17 16 19 16 15 10
  Ghi chú: Các học phần Thực tập môn học bao gồm: KT tài chính 1, KT tài chính 2, Kế toán quản trị, tổ chức công tác kế toán, kế toán thuế

BÀI VIẾT LIÊN QUAN