Cơ cấu tổ chức của Khoa Kế toán

 04/09/2016  541

1. BAN CHI ỦY CHI BỘ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương

Bí thư

0974.286.288

thuyphuongkt.tueba@gmail.com

2

TS. Ma Thị Hường

Phó Bí thư

0984.796.199

huongthiem@yahoo.com.vn

3

TS. Đàm Phương Lan

Chi ủy viên

0989.200.188

landamphuong@tueba.edu.vn

4

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Chi ủy viên

0974.198.666

lananhketoantn@gmail.com

5

TS. Nguyễn Thị Nga

Chi ủy viên

0987.355.792

nguyennga.tueba@gmail.com

2. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương

Trưởng Khoa

0974.286.288

thuyphuongkt.tueba@gmail.com

2

TS. Đàm Phương Lan

P. Trưởng Khoa

0989.200.188

landamphuong@tueba.edu.vn

3. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Chủ tịch

0983.201.475

nghiant.tueba@gmail.com

2

TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

P. Chủ tịch

0989.537.468

dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn

4. LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

ThS. Vũ Thị Hòa

Bí thư Liên chi

0979.439.563

minhhoa277@gmail.com

2

Đại diện sinh viên

Phó Bí thư

   

5. LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

ThS. Dương Công Hiệp

Liên Chi hội trưởng

0978.656.909

conghiep.tueba@gmail.com

2

Đại diện sinh viên

P Liên Chi hội trưởng

   

6. CÁC BỘ MÔN

6.1. BỘ MÔN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Trưởng BM

0974.798.666

lananhketoantn@gmail.com

2

ThS. Thái Thị Thu Trang

Phó Bộ môn

0982.198.499

trang1483@gmail.com

6.2. BỘ MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

TS. Nguyễn Thị Nga

Trưởng BM

0987.355.792

nguyennga.tueba@gmail.com

2

TS. Thái Thị Thái Nguyên

Phó Bộ môn

0982.059.811

nguyentueba@gmail.com

6.3. BỘ MÔN KIỂM TOÁN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

TS. Nguyễn Phương Thảo

Trưởng BM

0988.090.796

thaonp.tueba@gmail.com

2

TS. Nguyễn Thị Tuân

Phó Bộ môn

0982.910.859

nttuantueba@gmail.com

6.4. BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Trưởng BM

0977.814.199

dohang.tueba@gmail.com

2

TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Bộ môn

0989.537.468

dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN