Đăng ký các học phần của sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy trên hệ thống IU sinh viên trong học kỳ II năm học 2019 - 2020

 04/11/2019  287

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:   112  /TB-ĐT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  6   tháng  11   năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký các học phần của sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy trên hệ thống IU sinh viên trong học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo lịch đăng ký học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ Đại học chính quy K13, K14, K15, K16 như sau:

1. Thời hạn đăng ký chính khóa

    - Đối với K13, K14: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 18/11/2019  đến ngày 24/11/2019

    - Đối với K15: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 16/12/2019  đến ngày 22/12/2019

    - Đối với K16: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 9/12/2019  đến ngày 15/12/2019

2. Thời gian tổ chức đăng ký học ghép

- Sinh viên tất cả các khóa đăng ký học ghép với K13, K14 từ ngày 25/11/2019 đến ngày 28/11/2019

- Sinh viên tất cả các khóa đăng ký học ghép với K15, K16 từ ngày 23/12/2019 đến ngày 26/12/2019

3. Thời gian thông báo hủy lớp học phần

 - Đối với K14: Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 02/12/2019: Các lớp học phần có sĩ số nhỏ (không phải lớp chuyên ngành) thì sẽ thông báo hủy học phần.

- Đối với K15, K16: Từ ngày 27/12/2019 đến ngày 30/12/2019: Các lớp học phần có sĩ số nhỏ (không phải lớp chuyên ngành) thì sẽ thông báo hủy học phần.

Sinh viên thuộc lớp bị hủy chủ động đăng ký chuyển sang các lớp học phần khác đã được mở trong thời gian hủy học phần trên

4. Thời gian sinh viên muốn hủy học phần (chỉ được hủy, không được đăng ký thêm)

- Hủy học phần của K13, K14: từ ngày 3/12/2019 đến ngày 8/12/2019

- Hủy học phần của K15, K16: từ ngày 02/01/2020 đến ngày 7/01/2020

Đề nghị các Khoa thông báo đến cố vấn học tập hỗ trợ và đôn đốc sinh viên đăng ký học đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

       - BNC các khoa;

       - Trung tâm TT-TV;

       - Lưu ĐT.

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN